Focusoiva Oy koulukuvapalvelu - online tilaus
 
Suomi | Svenska | English

Tietosuojakäytäntö

TIETOSUOJASELOSTE
Laatimispäivä 1.2.2018
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1a
Rekisterinpitäjä
Nimi: Focusoiva Oy
Osoite: Tillinmäentie 3 A, 02330 Espoo
p. 094550140
sähköposti: tietosuoja@focusoiva.fi

2
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Sami Itkonen
Osoite: Tillinmäentie 3 A, 02330 Espoo
tietosuoja@focusoiva.fi

3
Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri / Verkkokauppa

4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Focusoiva Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely.
Tietoja voidaan käyttää Focusoiva Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Focusoiva Oy:n omissa rekistereissä markkinointitarkoituksiin (vain tähän luvan antaneille) luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5
Henkilötietojen lainmukaisuutta koskeva peruste
Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn ja oikeutettu etu on olemassa, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, kuten että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas. Rekisterinpitäjän oikeutetut edut muodostavat käsittelyn oikeusperusteen. Rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät asetu niiden edelle ja rekisteröityjen kohtuulliset odotukset, jotka perustuvat heidän ja rekisterinpitäjän väliseen suhteeseen, otetaan huomioon.

6
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään asiakkaasta ja hänen tilaamista tuotteista perustietoja, kuten:

nimi
kuva-tiedostot
osoite
puhelinnumero
sähköposti
ostotapahtumatiedot

7
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan luovuttamat tiedot sekä asiakassuhteen aikana muutoin kertyvät tiedot. Asiakkaalla on mahdollisuus muokata omia tietoja verkkokaupassa tai pyytämällä Focusoivaa korjaamaan.

8
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja luovutetaan eteenpäin kumppanille joka huolehtii laskutuksesta ja kuvien tulostuksesta. Lisäksi tarpeen vaatien tietoja voidaan luovuttaa perintätarkoituksessa, sekä pyydettäessä viranomaiskäyttöön. Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

9
Tietojen siirto ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10
Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei ole manuaalisesti käsiteltävää tietoa

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteri on tallennettu NetLife -ohjelmistotarjoajan palvelinympäristöön (pilvessä).

Järjestelmä jossa asiakasrekisteri sijaitsee, on palveluntarjoajan sertifioidussa konesalissa, joka on palveluntarjoajan puolesta dokumentoitu.

NetLife - järjestelmään on oikeudet muutamalla Focusoivain työntekijällä ja NetLife ympäristön ylläpitäjällä. Kaikki työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Järjestelmässä ei ole auditointi mahdollisuutta. Järjestelmä ja tietokantapalvelin varmistetaan joka ilta palveluntarjoajan toimesta.

11
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus korjata tai poistaa omat tiedot tietokannasta koska vaan.Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

13
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

-Mikäli henkilö haluaa siirtää tietonsa toiseen järjestelmään toimitetaan henkilölle ainoastaan ne tiedot jotka hän on itse kirjannut järjestelmään sähköpostilla. Koska kuvien ottaminen on yrityksen liiketoimintaa, niitä ei luovutetan henkilölle.
- Mahdollisen tietoturvaloukkauksen sattuessa, rekisterinpitäjä ilmoittaa tapahtuneesta rekisteröidylle
- Rekisteröidyn vapaaehtoinen informointi, ja myös suostumus pyydetään rekisteröintivaiheessa

Focusoiva Oy
Tillinmäentie 3 A , 02330 Espoo
09 455 0140
info@koulukuvaus.fi
© Powered by Netlife